banner_imagem_paginas_conteudo

Breadcrumb

Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN [Portal:PortalName]
De website [Portal:PortalName] bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door [Portal:PortalName].

De website [Portal:PortalName] wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen. Uw gebruik van de website [Portal:PortalName] geeft aan dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN
[Portal:PortalName] behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de [Portal:PortalName] -website wordt aangeboden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot kosten die zijn gekoppeld aan het gebruik van de website [Portal:PortalName].

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN
De website [Portal:PortalName] kan links naar andere websites bevatten ("gekoppelde sites"). De gekoppelde sites vallen niet onder de controle van [Portal:PortalName] en [Portal:PortalName] is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, inclusief maar niet beperkt tot elke link op een gelinkte site of wijzigingen of updates van een gelinkte site Site. [Portal:PortalName] is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gekoppelde site. [Portal:PortalName] verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van [Portal:PortalName] van de website of een connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als voorwaarde voor uw gebruik van de website [Portal:PortalName], garandeert u [Portal:PortalName] dat u de website [Portal:PortalName] niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze voorwaarden en bepalingen en mededelingen. U mag de website [Portal:PortalName] niet gebruiken op een wijze die de website [Portal:PortalName] kan beschadigen, uitzetten, overbelasten of schaden, of het gebruik en genot van andere partijen van de website [Portal:PortalName] kan hinderen. U mag op geen enkele wijze via de [Portal:PortalName] -websites moedwillig materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN
De website [Portal:PortalName] kan bulletinboard-services, chatgebieden, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders en / of andere bericht- of communicatievoorzieningen bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (gezamenlijk "Communicatiediensten"), stemt u ermee in om de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal dat gepast en gerelateerd is aan de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als een beperking, stemt u ermee in dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet:

- Defame, misbruik, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals de rechten van privacy en publiciteit) van anderen.
- Ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden.
- Upload bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy van publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheerst of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen.
- Upload bestanden die virussen, beschadigde bestanden of andere vergelijkbare software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.
- Adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor zakelijke doeleinden te verkopen of te kopen, tenzij dergelijke Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
- Voer enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uit of door.
- Download elk bestand dat door een andere gebruiker van een communicatiedienst is gepost en waarvan u weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid.
- Vervalsing of schrapping van auteurschrijvingen, juridische of andere eigen kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
- Beperk of belet dat andere gebruikers de Communicatiediensten gebruiken en ervan genieten.
- Een gedragscode of andere richtlijnen overtreden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
- Oogst of anderszins informatie verzamelen over anderen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
- Overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving.

[Portal:PortalName] is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. [Portal:PortalName] behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en naar eigen goeddunken alle materialen te verwijderen. [Portal:PortalName] behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

[Portal:PortalName] behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen, in zijn geheel of in onderdeel, naar eigen goeddunken van [Portal:PortalName].

Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Communicatiedienst. [Portal:PortalName] heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan [Portal:PortalName] niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst Service. Managers en hosts zijn geen gemachtigde [Portal:PortalName] woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van [Portal:PortalName].

Materiaal dat is geüpload naar een Communicatiedienst kan onderhevig zijn aan geplaatste beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN [Portal:PortalName] OF GEPLAATST OP EEN WILLEKEURIG [Portal:PortalName] WEBSITE
[Portal:PortalName] claimt niet het eigendom van de materialen die u levert aan [Portal:PortalName] (inclusief feedback en suggesties) of post, upload, invoer of verzend naar een [Portal:PortalName] -website of de bijbehorende services (gezamenlijk "Inzendingen "). Door uw Inzending echter te posten, uploaden, invoeren, leveren of verzenden, verleent u [Portal:PortalName], zijn gelieerde bedrijven en benodigde sublicentiebevoegdheden toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om: uw inzending te kopiëren, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald voor het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. [Portal:PortalName] is niet verplicht uw inzending te plaatsen of te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken van [Portal:PortalName] verwijderen.

Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen, verklaart u dat u de eigenaar bent van of anderszins zeggenschap hebt over alle rechten op uw inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief maar niet beperkt tot alle rechten die u nodig hebt om upload, voer of verzend de Inzendingen in.

AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER
DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE [Portal:PortalName] WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. [Portal:PortalName] EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN MAKEN in DE [Portal:PortalName] WEBSITE. ADVIES ONTVANGEN VIA DE [Portal:PortalName] WEBSITE MAG NIET WORDEN INGEROEPEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE BESLISSINGEN EN U DIENT EEN GESCHIKT PROFESSIONEEL TE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES DAT VAN TOEPASSING IS OP UW SITUATIE.

[Portal:PortalName] EN HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OP DE [Portal:PortalName] WEBSITE VOOR ALLE DOELEINDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE. [Portal:PortalName] EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET- INBREUK.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN IN GEEN GEVAL [Portal:PortalName] EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ELKE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE [Portal:PortalName], MET DE VERTRAGING OF DE ONVERMOGEN OM DE [Portal:PortalName] WEBSITE OF AANVERWANTE DIENSTEN, DE BEPALING TE GEBRUIKEN OF HET VERBAND HOUDEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE [Portal:PortalName] WEBSITE, OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE [Portal:PortalName] WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT , ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS [Portal:PortalName] OF ENIGE VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET ENIG GEDEELTE VAN DE [Portal:PortalName] WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE [Portal:PortalName] TE BEËINDIGEN.

BEËINDIGING / BEPERKING TOEGANG
[Portal:PortalName] behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de [Portal:PortalName] Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.

ALGEMEEN
Gebruik van de [Portal:PortalName] -website is niet geautoriseerd in een rechtsgebied dat niet van toepassing is op alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot deze paragraaf.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie bestaat tussen u en [Portal:PortalName] als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de website [Portal:PortalName]. [Portal:PortalName] 's uitvoering van deze overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst staat in afwijking van het recht van [Portal:PortalName] om te voldoen aan verzoeken van overheden, rechtbanken en rechtshandhavingsinstanties of eisen met betrekking tot uw gebruik van de [Portal:PortalName] -website of informatie verstrekt aan of verzameld door [Portal:PortalName] met betrekking tot dergelijk gebruik.

Als wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantiebeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het best overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en [Portal:PortalName] met betrekking tot de [Portal:PortalName] -website en vervangt deze alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en [Portal:PortalName] met betrekking tot de website [Portal:PortalName].

Een afgedrukte versie van deze overeenkomst en elke kennisgeving in elektronische vorm is toegestaan ​​in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in deze overeenkomst. gedrukte vorm.

MELDINGEN AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK
Alle inhoud van de website [Portal:PortalName] is: © [Portal:PortalName] en / of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

MERKEN
De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, personen en gebeurtenissen die hierin worden weergegeven, zijn fictief. Geen enkele associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement is bedoeld of moet worden afgeleid.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van PORTUGAL en stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in LISSABON, PORTUGAL in alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van de [Portal:PortalName] website.